O Projekcie

Projekt pt. „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.03.05.00-00-A013/20-00. Okres realizacji 01.11.2020 r. – 31.10.2023 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie przez Uniwersytet Opolski dostępności w różnych wymiarach: komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, dostosowania i modyfikację procedur kształcenia i dostosowania tychże do wymogów otoczenia zewnętrznego, zapewnienia wsparcia psychologicznego, wsparcia merytorycznego dla kadry uczelni oraz podniesienia poziomu kompetencji pracowników, a także realizacja działań z zakresu dostępności architektonicznej. W projekcie przewidziano realizację zadań, które mają na celu zarówno wsparcie zmian organizacyjnych, jak też podnoszenie świadomości i kompetencji kadr uczelni.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy jakości funkcjonowania odbiorcy docelowego oferty edukacyjnej Uniwersytetu Opolskiego, gdyż zaplonowane zadania są spójne i wynikają bezpośrednio ze zgłaszanych przez interesariuszy potrzeb. Najistotniejszym problem, z którym borykał się dotychczas Uniwersytet Opolski były próby punktowej zmiany rzeczywistości (np. w obszarze dostępności architektonicznej), a ze względu na zmieniające się okoliczności (m.in. potrzebę uwzględnienia indywidualnego podejścia do każdego ze studentów), uruchomienie projektu w dużej skali umożliwi sprawniejsze zarządzanie kwestią niepełnosprawności na poziomie całej uczelni (zakres merytoryczny projektu obejmuje działania zrealizowane w sektorze zarządczym, administracyjnym i dydaktycznym (wszystkie 12 wydziałów) uczelni.

W projekcie zaplanowano do realizacji 6 zadań:

  1. Opracowanie polityki zarządzania niepełnosprawnością UO (w formie spotkań konsultacyjnych z otoczeniem zewnętrznym);
  2. Stworzenie Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego (rozszerzenie dotychczas realizowanych działań, ze względu na znaczne zwiększenie zapotrzebowania ze strony studentów z niepełnosprawnościami);
  3. Realizacja warsztatów i wsparcia kompetencyjnego w ramach Akademii Szkoleniowej OzN (program wsparcia kompetencyjnego za pomocą warsztatów oraz dostępności online przez wykwalifikowanych trenerów);
  4. Przygotowanie i wdrożenie materiałów i wytycznych dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego (opracowanie wytycznych stanowiskowych ze względu na pełnioną funkcję w strukturze Uniwersytetu);
  5. Realizacja działań i zapewnienie dostępności komunikacyjnej na stronach WWW (ujednolicenie przekazu informacyjnego, z obowiązkowym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
  6. Zapewnienie dostępności architektonicznej (realizacja inwestycji i remontów, które stworzą nowe możliwości realizacji procesu dydaktycznego przez studentów).

Ich realizacja będzie możliwa dzięki wykorzystaniu potencjału posiadanego przez Uniwersytet Opolski (technicznego, organizacyjnego oraz merytorycznego), ale także poprzez współpracę przy realizacji projektu z otoczeniem zewnętrznym na różnych etapach jego realizacji. W zakresie przygotowania polityki zarządzania niepełnosprawnością zaproszeni do udziału w konsultacjach merytorycznych zostaną eksperci z otoczenia zewnętrznego: administracji publicznej, biznesu i trzeciego sektora, którzy umożliwią efektywną pracę nad dostosowaniem Uniwersytetu Opolskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie cenne jest wsparcie organizacji pozarządowych, zajmujących się sprawami OzN, dzięki czemu możliwe będzie

Projekt umożliwi zintensyfikowanie działań już podejmowanych oraz zwiększenie skali oddziaływania, co w znaczny sposób przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER (Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego). Zakładane w projekcie zmiany organizacyjne (Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 4, Zadanie 5) oraz podniesienie kompetencji kadr (Zadanie 1, Zadanie 3) z całą pewnością zostaną zrealizowane w sposób efektywny i umożliwiający osiągnięcie niezwykle ważnych celów dodatkowych projektu: zwiększenie świadomości pracowników, ale również studentów w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami; nawiązanie pogłębionej współpracy z otoczeniem zewnętrznym w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji studentów / absolwentów z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Lokalizacja